Jälkihuoltotyö

Jälkihuollolla tarkoitetaan sijaishuollon tai pitkän avohuollon sijoituksen päättymisen jälkeen tarjottavaa kokonaisvaltaista tukea lapselle tai nuorelle. Jälkihuollon tarkoituksena on tukea lapsen kotiutumista sijaishuollosta tai auttaa aikuistuvaa nuorta saavuttamaan riittävät valmiudet itsenäisen elämän aloittamiselle.

Vain harva lapsuudenkodistaan omilleen muuttava nuori on valmis täysin itsenäisesti vastaamaan kaikesta omassa elämässään ja usein vanhemmat tukevat aikuistuvia nuoria pitkälle täysi-ikäisyyteen. Kun nuori itsenäistyy sijaishuollosta, tuen tarve on vähintään yhtä suuri ellei jopa suurempi. Juuri tällaisissa muutos- ja siirtymätilanteissa riittävän tuen varmistaminen on erityisen tärkeää. Hyvin toteutettu jälkihuolto onkin lastensuojelun ja sijaishuollon vaikuttavuuden keskeinen edellytys. Enemmistö jälkihuollon asiakkaista on täysi-ikäisiä, minkä vuoksi jälkihuollon mielletään toisinaan kuuluvan ainoastaan itsenäistyville nuorille. Lastensuojelulain mukaan jälkihuoltoa on kuitenkin järjestettävä aina sijaishuollon ja pitkäaikaisen avohuollon sijoituksen päättymisen jälkeen lapsen iästä riippumatta.

Lastensuojelulaki 75§ (Finlex)

Jälkihuolto turvaa lapselle tai nuorelle tukea asumisen, koulutuksen, sosiaalisen ja psyykkisen toimintakyvyn, terveydenhuollon sekä toimeentulon suhteen. Jälkihuollon tuki perustuu aina lapsen tai nuoren yksilölliseen tarpeeseen. Jälkihuollon toteuttamisen perustana toimii yksilöllinen jälkihuollon asiakassuunnitelma, jota tarkistetaan säännöllisesti.

Lastensuojelulaki 30§ (Finlex)

Jälkihuoltovelvoitteeseen kuuluu myös lapsen tai nuoren vanhempien tai muiden kasvatuksesta vastaavien henkilöiden tukeminen erityisesti sijaishuollon jälkeisessä kotiuttamistilanteessa. Tarjottu tuki voi olla esimerkiksi vanhemmille järjestettäviä avohuollon tukitoimia.

Jälkihuollon palveluja ovat esimerkiksi:

  • Psykososiaalisen tuen antaminen: henkilökohtaista ohjausta ja neuvontaa, esimerkiksi arjessa selviytymiseen ja itsenäisen elämän taitoihin tai ohjaamista yhteiskunnan palveluiden kanssa toimimisessa
  • Apua omien voimavarojen löytämiseksi ja tulevaisuuden suunnitteluun
  • Apua asunnon hankkimiseksi 
  • Tukea koulunkäynnin ja opintojen aloittamiseen ja niissä suoriutumiseen
  • Tukea työllistymiseen ja harjoitteluun
  • Tukea harrastuksiin
  • Loma- ja virkistysmahdollisuuksien tarjoaminen
  • Mahdollisuus osallistua vertaistukiryhmään
  • Taloudellista tukea nuoren asumiseen, koulutukseen ja muihin itsenäistymiseen liittyviin menoihin, sekä ohjausta suunnitelmalliseen rahankäyttöön
  • Mahdollisuus vanhempien tai muiden kasvatuksesta vastaavien henkilöiden säännölliseen tukeen sijoituksen jälkeisessä kotiuttamistilanteessa.